KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2018-2019

Thứ hai - 12/11/2018 10:08
   PHÒNG GD & ĐT DẦU TIẾNG                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON THANH AN                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
   Số:   / KH- MNTA                                    Thanh An, ngày     tháng       năm 2018

                                KẾ HOẠCH  KIỂM TRA NỘI BỘ
                                               Năm học 2018 – 2019
              Căn cứ vào Nghi định 42/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục;
             Căn cứ Thông tư 39/2013/TT- BGDĐT ngaøy 04/12/2013 V/v hướng dẫn thực hiện thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;
             Căn cứ vào Công văn số 1962/SGDĐT-TTr ngày 21/10/2016 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ từ năm học 2016-2017;
Căn cứ vào Công văn số 03/PGDĐT ngày 19/9/2018 của Phòng GD&ĐT Dầu Tiếng về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019;
        Căn cứ  vào quyết định số 17/QĐ-MNTA, ngày 3/9/2018 của  trường Mầm Non Thanh an về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ trong đơn vị  năm học 2018 – 2019;
        Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị. Nay đơn vị Mầm non Thanh an xây dựng Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau :
 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC:
- Để thực hiện tốt công tác quản lý chỉ đạo trong các bộ phận nhà trường thông qua công tác kiểm tra nội bộ đánh giá đúng thực trạng, mức độ thực hiện chỉ rõ những ưu điểm hạn chế, khuyết điểm sai phạm của từng bộ phận, cá nhân; đôn đốc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về giáo dục;  đề ra biện pháp khả thi nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, chất lượng hoạt động dạy và học; tư vấn, thúc đẩy, củng cố và thiết lập trật tự, kỷ cương trường học, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động giáo dục trong đơn vị.
- Công tác kiểm tra nội bộ là một hoạt động quản lý thường xuyên của Thủ trưởng đơn vị, là một yêu cầu tất yếu của quá trình đổi mới quản lý giáo dục hiện nay.
- Kiểm tra nhằm theo dõi, xem xét, đánh giá thực trạng, chỉ rõ những ưu điểm hạn chế, sai phạm của từng bộ phận, cá nhân, đôn đốc thực hiện nghiêm túc các  các quy định của pháp luật về giáo dục; tìm ra các giải pháp khả thi nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, kỷ cương trường học, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động giáo dục;
- Về nguyên tắc: Công tác kiểm tra nội bộ tại cơ sở phải thực hiện trên nguyên tắc Thủ trưởng vừa thực hiện chức năng cấp trên kiểm tra cấp dưới theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục, đồng thời vừa là đối tượng kiểm tra công khai hóa các hoạt động của nhà trường để Ban kiểm tra nội bộ thực hiện nhiệm vụ được phân công.
   B. NỘI DUNG KIỂM TRA
    I/ Kiểm tra thường xuyên:
- Kiểm tra việc thực hiện nền nếp, giờ giấc; việc thực hiện chương trình, lịch sinh hoạt các khối lớp, công tác chăm sóc, kế hoạch giảng dạy, đồ dùng dạy học trước khi lên lớp, hồ sơ giáo viên, nhân viên; kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch, chế độ cập nhật và quản lý hồ sơ, sổ sách...
        II/  Kiểm tra theo kế hoạch
    Đảo bảo kiểm tra 90-100% CBGVCNV, các bộ phận trong nhà trường.
       2.1. Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo viên
- Kiểm tra toàn diện thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trên 30% (6/18GV). Chiếm tỷ lệ 33.33%
- Kiểm tra Chuyên môn, chuyên đề thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trên 70% (13/18GV). Chiếm tỷ lệ 72.22%
 * Nội dung kiểm tra toàn diện:
- Kiểm tra toàn diện báo trước 2-3 ngày
- Kiểm tra toàn diện theo 4 nội dung:
+ Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống;
+ Việc thực hiện các quy định về chuyên môn nghiệp vụ;
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao;
+ Khả năng phát triển của giáo viên;
* Nội dung kiểm tra Kiểm tra chuyên đề:
- Kiểm tra trình độ nghiệp vụ sư phạm;
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy;
- Kiểm tra hồ sơ, sổ sách, giáo án;
- Kiểm tra việc sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; việc bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên về chuyên môn nghiệp vu;
- Kiểm tra việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm;
- Kiểm tra việc thực hiện thí nghiệm, thực hành, sử dụng thiết bị dạy học;
- Kiểm tra việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới KTĐG;
- Kiểm tra về việc dạy bù, dạy thay;
- Kiểm tra công tác tài chính, 03 công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT.
- Kiểm tra về tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của CBVC.
2.3. Công tác nuôi dưỡng:
- Kiểm tra công tác thực hiện điều tra khẩu phần ăn, thực đơn hàng ngày.
- Kiểm tra việc thực hiện vệ sinh trong khâu chế biến thức ăn cho trẻ.
- Kiểm tra giờ ăn của trẻ, chia khẩu phần ăn nhà bếp.
- Kiểm tra CSVC; HS phục vụ bán trú.
III. Kiểm tra hoạt động của các tổ, nhóm chuyên môn, các bộ phận: thư viện, thiết bị, tài chính, văn thư, bán trú.
3.1. Kiểm tra việc quản lý sử dụng ĐD, thiết bị dạy học
- Kiểm tra việc sử dụng bảo quản, khai thác đồ dùng, thiết bị tài sản nhóm lớp, nhà trường.
3.2. Công tác tài chính:
- Kế toán :
+ Kiểm tra việc ứng dụng phần mềm Misa.
+ Kiểm tra các khoản thu-chi- ngân sách; thu –chi khác tại đơn vị
+ Việc quản lý và sử dụng các khoản vốn bằng tiền mặt.
+ Việc thực hiện quyết toán thu-chi tài chính.
+ Việc quản lý và sử dụng tài sản cố định.
+ Kiểm tra việc lưu giữ chứng từ thu chi, quyết toán ngân sách.
+ Kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách cho các thành viên đơn vị….
- Thủ quỹ:
+ Kiểm tra chứng từ cập nhật hàng ngày.
+ Kiểm tra quỹ thu-chi…
3.3.  Kiểm tra hoạt động bộ phận văn thư – hành chính
- Kiểm tra việc soạn thảo, luân chuyển, lưu trữ công văn đi, công văn đến;
- Kiểm tra việc quản lý con dấu;
- Kiểm tra việc quản lý các hồ sơ, sổ sách hành chính, giáo vụ (sổ đăng bộ; sổ gọi tên ghi điểm; sổ ghi đầu bài; sổ nghị quyết của nhà trường; sổ khen thưởng, kỷ luật học sinh; sổ lưu trữ các văn bản, công văn và các loại hồ sơ sổ sách khác).
- Kiểm tra việc quản lý, thiết bị, văn phòng phẩm;
- Tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên văn thư.
 3.4. Công tác y tế
- Kiểm tra sổ nhận thuốc, cho trẻ uống thuốc hàng ngày.
- Sổ thao dõi tình hình sức khỏe trẻ.
- Hồ sơ kiểm tra tổ tự quản.
- Kiểm tra sổ cấp, nhận thuốc.
3.5. Kiểm tra hoạt động của tổ khối, chuyên môn:
- Kiểm tra việc xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch của tổ (nội dung kế hoạch năm học theo hướng dẫn của Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT, theo đặc thù của tổ, nhóm chuyên môn và phải đảm bảo tính liên thông, cụ thể về tiến trình thực hiện, người thực hiện, người phụ trách…);
- Kế hoạch dạy học từng bộ môn (đã được thủ trưởng đơn vị phê duyệt);
- Chất lượng dạy học của tổ nhóm, nhóm chuyên môn;
- Nề nếp sinh hoạt chuyên môn;
- Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ;
IV. Kiểm tra hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh
Kiểm tra việc giáo dục toàn diện và việc tự rèn luyện của học sinh thông qua các đợt kiểm tra, qua hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động các Hội thi.....
 V. Kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng.
1. Xây dựng các kế hoạch giáo dục
Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch năm học, học kỳ và hàng tháng của hiệu trưởng, việc tổ chức thực hiện kế hoạch thông qua kiểm tra sổ nghị quyết của nhà trường và các tổ, nhóm chuyên môn, các bộ phận có liên quan (nội dung kế hoạch, chỉ tiêu và các biện pháp thực hiện, tính khả thi, phù hợp thực tiễn ).
2. Quản lý hồ sơ nhân sự và bố trí, sử dụng đội ngũ
- Kiểm tra việc phân công, sử dụng đội ngũ hợp lý có hiệu quả; Việc quản lý kỷ luật lao động, trách nhiệm công tác, thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước của các thành viên; Công tác khen thưởng, kỷ luật; biện pháp để giúp đội ngũ được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn;
3. Công tác kiểm tra nội bộ
Kế hoạch kiểm tra nội bộ (đảm bảo yêu cầu về nội dung, chỉ tiêu kiểm tra và cách tổ chức thực hiện); các hồ sơ kiểm tra theo quy định; kết quả kiểm tra và việc sử dụng kết quả kiểm tra vào việc đánh giá ngũ; việc xử lý kết quả kiểm tra.
4. Thực hiện quy chế dân chủ, giải quyết khiếu nại tố cáo trong nhà trường, phòng chống tham nhũng.
- Việc xây dựng Quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường theo Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 hình thức dân chủ trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức đoàn thể.
- Việc xây dựng, tổ chức thực hiện các quy chế như: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên, Quy chế thu đóng góp thỏa thuận và thu đóng góp tự nguyện giữa nhà trường và phụ huynh học sinh.
- Việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (nếu có) có tập trung, kịp thời, dứt điểm, đúng quy trình không.
- Công tác phòng chống tham nhũng: việc xây dựng kế hoạch thực hiện luật PCTN, tực hiện tiết kiệm chống lãng phí của cơ sở giáo dục,
5. Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường.
- Kiểm tra công tác quản lý hành chính: Sổ đăng bộ; số gọi tên và ghi điểm; học bạ học sinh.....
- Kiểm tra quản lý thu chi tài chính; xây dựng, sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất và thiết bị trường học; việc thực hiện nguyên tắc công khai (Kiểm tra các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định; Kiểm tra việc thu, chi các khoản ngoài ngân sách, việc huy động sự đóng góp của nhân dân. Các loại hồ sơ phải đầy đủ, cập nhật về nội dung, được bảo quản tốt, đúng quy định).
- Việc tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, các chủ trương biện pháp của nhà trường để góp phần khắc phục những khó khăn, hạn chế làm cho cơ sở vật chất ngày càng được hoàn thiện, có chất lượng tốt.
6. Công tác tham mưu, xã hội hoá giáo dục; Phối hợp công tác giữa lãnh đạo cơ sở giáo dục với các đoàn thể quần chúng, ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Những kết quả cụ thể trong công tác tham mưu với cơ quan quản lý cấp trên và với chính quyền địa phương;
- Các biện pháp thực hiện xã hội hoá giáo dục và kết quả đạt được.
7. Quản lý và tổ chức giáo dục học sinh
- Nắm số lượng học sinh, số học sinh chuyển trường
- Khen thưởng, kỷ luật học sinh...
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Thành lập Ban kiểm tra nội bộ
 • Ngay từ đầu năm học HT ra quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ đầy đủ các thành viên, bộ phận; thực hiện phân công cụ thể cho từng thành viên trong đơn vị theo hướng dẫn của cấp trên.
II. Xây dựng kế hoạch kiểm tra
 • Căn cứ vào chỉ đạo, hướng dẫn của lãnh đạo; căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị. Hiệu trưởng thực hiện xây dựng kế hoạch cụ thể công tác kiểm tra nội bộ trong đơn vị cho năm học, đảm bảo đủ các bộ phận, nội dung, thời gian phù hợp tình hình thực tế, biện pháp tổ chức
1. Hồ sơ cho một cuộc kiểm tra
Thực hiện nghiêm túc lưu trữ hồ sơ theo từng năm học:
 • Quyết định kiểm tra
 • Biên bản kiểm tra
 • Báo cáo kết quả kiểm tra.
 • Các kiến nghị kiểm tra.
 • Các phiếu dự giờ nhóm lớp.
 • Hồ sơ vi phạm của GV nếu có….
 2. Lưu trữ hồ sơ:
- Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ năm học
- Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học
- Phân công nhiệm vụ của các thành viên ban kiểm tra
- Các loại sổ sách theo dõi công tác kiểm tra
- Các loại biên bản kiểm tra; phiếu dự giờ; báo cáo sơ kết, tổng kết; các loại hồ sơ, biểu mẫu liên quan.
                D. KẾ HOẠCH KIỂM TRA TRONG NĂM HỌC

Tháng

Nội dung kiểm tra
Bộ phận/Người được kiểm tra Người
kiểm tra
Ghi chú
9 - Kiểm tra công tác trang trí lớp đầu năm học. Nhóm lớp BGH  
- Kiểm tra môi trường vệ sinh trong và ngoài trường. Nhóm lớp BGH  
- Kiểm tra vệ sinh nhà bếp. Bếp ăn, CD HT  
- Kiểm tra hồ sơ thu nhận trẻ đầu năm 2018-2019 Kế toán, thủ quỹ BKT  
 • Kiểm tra nề nếp nhóm lớp
Nhóm lớp HT  
 • Dự sinh hoạt BDCM, BD Bán trú
PHT HT  
10 Kiểm tra đột xuất thực hiện chương trình KH dạy học Nhóm lớp BKT  
 Kiểm tra dự giờ đột xuất nhóm lớp Nhóm lớp HT  
Kiểm tra……………………Giáo viên .............. BKT  
- Kiểm tra tài chính (hồ sơ thu hộ đầu năm 2018-2019) Kế toán, thủ quỹ BKT  
Kiểm tra môi trường vệ sinh trong và ngoài trường, nhóm lớp Nhóm lớp HT  
-Dự sinh hoạt chiều nhóm lớp Nhóm lớp HT  
11 - Dự giờ đột xuất nhóm lớp. Nhóm lớp HT  
- Kiểm tra vệ sinh môi trường nhóm lớp trong và ngoài trường Nhóm lớp HT  
- Kiểm tra giáo án GV Nhóm lớp HT  
- Kiểm tra HS văn thư nhà trường Văn thư BKT  
Kiểm tra……………………Giáo viên .............. BKT  
- Kiểm tra quản lý sức khỏe trẻ Y tế HT  
12 - Kiểm tra đột xuất CM một số lớp Nhóm lớp BGH  
-  Kiểm tra vệ sinh môi trường nhóm lớp, bếp ăn Nhóm lớp HT  
- Kiểm tra HS Chuyên môn PHT1 BKT  
- Kiểm tra HS Bán trú (PHT2) PHT2 BKT  
Kiểm tra……………………Giáo viên .............. BKT  
01
 • Kiểm tra điều tra khẩu phần dinh dưỡng trong tuần
Cáp dưỡng HT  
 • Kiểm tra HS Chuyên môn tổ khối
TTCM BKT  
-  Kiểm tra vệ sinh môi trường nhóm lớp, bếp ăn Nhóm lớp HT  
 • Kiểm tra sử dụng, bảo quản tài sản nhóm lớp, nhà trường
Nhóm lớp, bếp ăn BKT  
 
 • Kiểm tra…………………Giáo viên
.............. BKT  
02 -  Kiểm tra việc thực hiện đánh giá trẻ 5 tuổi của phụ huynh Khối lá HT  
-  Kiểm tra vệ sinh môi trường nhóm lớp, giờ ăn, giờ ngủ củA trẻ Nhóm lớp HT  
-   Kiểm tra việc đánh giá cuối chủ đề Nhóm lớp HT  
03
 • Kiểm tra việc sinh hoạt tổ chuyên môn
TTCM  Lá HT  
 • Kiểm tra…………………Giáo viên
.............. BKT  
 • Kiểm tra Thu-chi bán trú nhà trường
KT, thủ quỹ BKT  
- Dự giờ đột xuất chuyên môn Giáo viên HT  
- Kiểm tra giờ ăn, giờ ngủ, vệ sinh lớp Nhóm lớp HT  
 • Dự giờ sơ chế cấp dưỡng
Cấp dưỡng HT  
04
 • Kiểm tra đánh giá trẻ 5 tuổi
Khối lá HT  
 • Kiểm tra đánh giá trẻ 4 tuổi
Khối chồi HT  
 • Kiểm tra đánh giá trẻ 3 tuổi
Khối mầm HT  
 • Kiểm tra…………………Giáo viên
.............. BKT  
05 - Kiểm tra lưu giữ công văn đi- đến.
 
Văn thư HT  
 
 • - Kiểm tra vệ sinh môi trường nhóm lớp, giờ ăn, giờ ngủ
     
 
 • Kiểm tra chuyên môn GV.
     
 
 • Tổng kết đánh giá CM, Kiểm tra nội bộ
     

       Trên đây là kế hoạch kiểm tra nội bộ của trường Mầm non Thanh An năm học 2018-2019.

Nơi nhận:                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
-PGD;
- HSKT nhà trường;
- Lưu VT.


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Nhà trẻ


Sáng
 • Cháo cá lóc cải thìa
 • Sữa bột Net sura Grow plus IQ
Trưa
 • Cơm trắng mềm
 • Canh: canh cải xoong thịt bò
 • Mặn: Thịt heo kho su hào
Xế
 • Nước chanh
Chiều
 • Bún thịt cà rốt, nấm bào ngư  

Mẫu giáo


Sáng
 • Cháo cá lóc cải thìa
 • Sữa bột Net sura Grow plus IQ
Trưa
 • cơm trắng mềm
 • Canh: canh cải xoong thịt bò
 • Mặn: Sườn non rim chua ngọt
 • Xào: Bầu xào tỏi
Xế
 • Nước chanh
Chiều
 • Bánh mì sanwichs kẹp pate chả lụa
      

Liên kết hữu ích

Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
violympic
Bộ Giáo dục & Đào tạo

Điện thoại

 • Phòng tiếp đón
  ( 0274) 3584988
 • Phòng hiệu trưởng
  ( 0274) 3530126
 • Trường Mầm non Thanh An
  ( 0274) 3530126

Thư viện ảnh

Kho video

thuvienso

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập7
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm5
 • Hôm nay447
 • Tháng hiện tại1,910
 • Tổng lượt truy cập315,577
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây