KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CCVC

     PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON THANH AN                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
 
 Số: 42/KH-MNTA                                                            Thanh an, ngày  05  tháng 11 năm 2018

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC

                                                  NĂM HỌC 2018 –2019Căn cứ vào quyết định số 25/2018/QĐ-UBND, ngày 27/9/2018 của Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương;
Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị. Trường mầm non Thanh An xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CCVC năm học 2018-2019 cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 
            - Tổng số CBGVNV:   34
           +  Hiệu tr­ưởng:       01 đ/c
           +  Phó hiệu trư­ởng: 02 đ/c
           + Giáo viên mẫu giáo: 18 đ/c
           + Giáo viên Nhà trẻ: 01 đ/c
           + Nhân viên: 12 đ/c (1 NVYT, 1 NVKT, 1 NVVP)
           - Trình độ văn hóa: 
          
+  Lớp 12/12: 28/34 đ/c; Tỷ lệ: 82.35%
           +  Lớp 6-9: 06/34 đ/c;   Tỷ lệ: 17.65%
           - Trình độ chuyên môn:
          + Đại học:    6/34 đạt  tỷ lệ 17.65%;
          + Cao đẳng:  16/34, tỷ lệ 47.06%
          + Trung cấp:  5/34, tỷ lệ  14.70%
          -  Biên chế đội ngũ
          + Trong biên chế: 6 đ/c
          + Hợp đồng ngắn hạn: 02 đ/c

          + Hợp đồng NĐ 68: 8 đ/c
          + Hợp đồng dài hạn: 18 đ/c
          - Các tổ chức
          + Đảng viên: 9/34đ/c;  Tỷ lệ: 26.48%      
          + Đoàn viên TN:  13/34 đ/c; Tỷ lệ: 38,24% 
          + Đoàn viên công đoàn: 34/34 đ/c Tỷ lệ: 100%
          -  Chế độ chính sách: thưởng:
           Đạt giỏi các hội thi cấp trường:      50.000
           Đạt giỏi các hội thi cấp huyện:      200.000
           Đạt giỏi các hội thi cấp Tỉnh:        500.000
           * Giáo viên CSTĐ cơ sở, CSTĐ cấp tỉnh hàng năm được nâng xếp chuyển lương theo quy định của ngành.
            II/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
            * Mục đích:
            Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tạo bước chuyển biến cơ bản trong việc nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo của trường trong những năm đến.
            Nâng cao trình độ, năng lực giảng dạy, năng lực quản lý và các hoạt động khác của giáo viên, CBQL trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ về trình độ tiêu chuẩn của chức danh theo cấp học MN.
            * Yêu cầu
            Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ nhà giáo và CBQL, CCVC phải được triển khai đối với tất cả các các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
            Gắn việc bồi dưỡng để đạt chuẩn về trình độ đào tạo với bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, đạt chuẩn nghề nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý
.
            Việc thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL, CCVC phải gắn với công tác quy hoạch cán bộ hàng năm.
            III/ NỘI DUNG BỒI DƯỠNG:
            1.Bồi dưỡng trình độ chuyên môn:
             Khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên, nhân viên tham gia học các lớp nâng chuẩn.
            Vận động các giáo viên, nhân viên VT, YT đang học liên thông lên Đại học, Cao đẳng tiếp tục tham gia nghiêm túc đến khi kết thúc và tốt nghiệp.
            Khuyến khích nhân viên Cấp dưỡng tham gia học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nấu ăn: sơ cấp.
            2. Bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý:
            Tạo điều kiện cho tổ trưởng chuyên môn, giáo viên dự nguồn thuộc diện quy hoạch cán bộ quản lý được tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý theo quy định của Phòng GD&ĐT.
            3. Bồi dưỡng thường xuyên:
            Đảm bảo 100% CBQL và GV tham gia lớp bồi dưỡng và thực hiện học bồi dưỡng thường xuyên theo Công văn số 1113/KH-SGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non năm học 2018-2019;
            Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý xây dựng kế hoạch học BDTX năm học, và thực hiện đảm bảo theo kế hoạch.
Nhà trường xây dựng kế hoạch dựa trên kế hoạch BDTX của Phòng GD&ĐT và các môdun, tình hình của đơn vị, phân công, hướng dẫn, tổ chức thực hiện đảm bảo theo kế hoạch.
            4. Bồi dưỡng chính trị:
            100% CBQL, GV, NV tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chính trị, các đợt học tập các nghị quyết do các cấp tổ chức, làm bài thu hoạch đầy đủ.
            Đối với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và giáo viên thuộc diện quy hoạch cán bộ quản lý: Được tham gia lớp trung cấp chính trị.
            Bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới cho các đối tượng đoàn viên ưu tú (có danh sách kèm theo)
            Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.
            5Bồi dưỡng ngoại ngữ:
            Đối với CBQL và giáo viên: Khuyến khích tham gia học các lớp ngoại ngữ nâng cao.
            6.  Bồi dưỡng tin học:
            Đối với CBQL: Tất cả CBQL có khả năng sử dụng các phần mềm tin học ứng dụng dành cho quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
            Đối với giáo viên: 100% giáo viên sử dụng có hiệu quả các phần mềm ứng dụng trong chuyên môn (phần mềm soạn giảng; soạn thảo văn bản excel, word và cách thiết lập bài giảng điện tử, các trò chơi phần mềm  powerpoint và các phần mềm hỗ trợ khác như kidsmart, happykid; Thực hiện ứng dụng CNTT vào trong các hoạt động giáo dục tại nhóm lớp và thực hiện tất cả trong các chuyên đề, hội thi, thao giảng trong năm.
            Đối với nhân viên YT, VT, KT: Khả năng sử dụng các phần mềm ứng dụng trong các hoạt động nghiệp vụ đối với kế toán, y tế, văn thư.
            CBQL, GV, NV: Bồi dưỡng thực hiện thể thức văn bản theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV về việc hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản.
            7.  Bồi dưỡng theo yêu cầu thực tiễn (bồi dưỡng chuyên đề, bồi dưỡng hè..)
           Hàng năm, căn cứ theo kế hoạch chuyên môn Phòng GD&ĐT nhà trường tạo điều kiện cho CBQL, GV, NV tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn hè, bồi dưỡng thường xuyên, chuyên đề.
           Nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên đề theo yêu cầu thực tiễn phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.
           Đưa một số CBQL và giáo viên cốt cán tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, chuyên đề do PGD&ĐT tổ chức.
           Đối với CBQL, GV: Bồi dưỡng phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục đáp ứng chương trình GDMN theo thông tư 28 của Bộ GD& ĐT. SỬ dụng Bộ chuẩn PTTENT. Chuyên đề PTNT, HĐG, GDAN, LQCC. Bồi dưỡng qui trình viết SKKN, có sáng kiến cải tiến trong hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Các chuyên đề do bậc học tổ chức.
           Nhân viên VT, KT, YT: Bồi dưỡng nghiệp vụ VT, YT, biết khai thác mạng Internet, phần mềm Nutrikisd trong điều tra khầu phần dinh dưỡng cho trẻ.
            IV. XÂY DỰNG CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:
           1. Điều kiện về CSVC, thiết bị, đồ dùng, tài liệu:
           Tham mưu với các cấp lãnh đạo ngành, lãnh đạo địa phương, phối hợp với Hội phụ huynh học sinh huy động các nguồn lực, cải tạo CSVC, thiết bị, đồ dùng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học và công tác đào tạo, bồi dưỡng trong năm học.
            Nối thêm 01đường truyền Internet cho lớp, khối văn phòng nhằm đáp ứng nhanh công tác thỉnh thị báo cáo trên mail.
            Sửa chữa máy vi tính và các thiết bị điện tử cho các lớp. Bổ sung các đĩa phần mềm dạy học các lớp. Cung cấp tài liệu tham khảo cho CB, GV, NV.
           Tổ chức tốt các hội thi, chuyên đề, thao giảng, hội giảng trong năm theo kế hoạch
           2.     Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng:
            a) Đối với các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ, chuyên môn nâng cao trình độ:             kinh phí thực hiện cá nhân đi học tự chi trả.
            b) Đối với cán bộ công chức và hiệu trưởng đơn vị được cử đi đào tạo: thực hiện theo chế độ quy định.
            c)Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, chuyên đề tại đơn vị: Trích kinh phí hoạt động của trường.
           3.     Tổ chức thực hiện:
           Xây dựng kế hoạch triển khai và phân công cụ thể, tạo mọi điều kiện thuận lợi và huy động toàn bộ giáo viên, nhân viên, CBQL tham gia học tập bồi dưỡng theo đúng kế hoạch đề ra.
           Tăng cường tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ dưới nhiều hình thức như:
          * Bồi dưỡng đại trà:
          + Phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục thông qua việc tổ chức các chuyên đề, thao giảng, hội thi giáo viên giỏi, hội thảo, dự giờ, kiểm tra.
          + Bồi dưỡng làm HSSS, xây dựng môi trường lớp học, học bồi dưỡng thường xuyên, chuyên môn hè theo kế hoạch.
          + Tin học về soạn thảo văn bản, thiết lập giáo án điện tử, trò chơi sáng tạo từ các phần mềm powerpoint và các phần mềm kidsmart, happykid…, trao đổi thông tin qua địa chỉ gmail, trang websile của trường.
          + Xây dựng nguồn tư liệu phục vụ thiết lập bài giảng, tư liệu về giáo án, tư liệu các hoạt động đưa vào kho tư liệu của cá nhân và của trường: mỗi giáo viên có 1cây tư liệu riêng, mỗi tháng đóng góp vào kho tư liệu của trường từ 1-2 tư liệu về bài giảng và các hoạt động khác.
         + Bồi dưỡng qui trình viết và trinh bày SKKN.
          * Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mới: Phân công cho giáo viên kèm cặp giúp đỡ và phối hợp với PHT, với TTCM hướng dẫn về công tác chủ nhiệm lớp, chăm sóc trẻ, làm HSSS, soạn giảng. Tổ chuyên môn có kế hoạch tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn tại các lớp trong tổ để giáo viên mới dự, dự giờ góp ý bồi dưỡng giáo viên mới.
           * Bồi dưỡng giáo viên giỏi: Vận dụng các phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục, phong cách và nghệ thuật xử lý tình huống trên lớp thông qua việc phân công dạy các chuyên đề, hội giảng, thao giảng và dự giờ góp ý.
            Tổ chức tốt các chuyên đề trọng tâm trong năm học như: PTNT, HĐG cấp trường; Chuyên đề LQCC, LQVT, GDAN cấp tổ. Hội thi giáo viên giỏi, làm đồ dùng, trang trí lớp,…
           Tạo điều kiện cho đội ngũ tham gia dự các chuyên đề, các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị do các cấp tổ chức và giao lưu chuyên môn với các trường bạn.
            Theo dõi, đôn đốc và quản lý việc học tập bồi dưỡng, kịp thời khen thưởng hoặc xử lý đối với giáo viên, CBQL tham gia tốt hoặc chưa tốt trong quản lý av2 giảng dạy. Ghi nhận kết quả bồi dưỡng để đưa vào hồ sơ chuyên môn của giáo viên trong quá trình công tác giảng dạy tại đơn vị.
            Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí, thiết bị và thời gian  để giáo viên, CBQL tham gia có chất lượng các hoạt động đào tạo bồi dưỡng.                

Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác đào tạo bồi dưỡng của đơn vị theo từng năm học.
           Trên đây là Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ nhà giáo và CBQL năm học 2018-2019 trường Mầm non Thanh An./.

 
 
 Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG
– PGD&ĐT (b/c);                                                                        
– BGH, chuyên môn (t/h);
– Lưu VT .                                                                                     

 

Nhà trẻ


Sáng
 • Cháo cá lóc cải thìa
 • Sữa bột Net sura Grow plus IQ
Trưa
 • Cơm trắng mềm
 • Canh: canh cải xoong thịt bò
 • Mặn: Thịt heo kho su hào
Xế
 • Nước chanh
Chiều
 • Bún thịt cà rốt, nấm bào ngư  

Mẫu giáo


Sáng
 • Cháo cá lóc cải thìa
 • Sữa bột Net sura Grow plus IQ
Trưa
 • cơm trắng mềm
 • Canh: canh cải xoong thịt bò
 • Mặn: Sườn non rim chua ngọt
 • Xào: Bầu xào tỏi
Xế
 • Nước chanh
Chiều
 • Bánh mì sanwichs kẹp pate chả lụa
      

Liên kết hữu ích

Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
violympic
Bộ Giáo dục & Đào tạo

Điện thoại

 • Phòng tiếp đón
  ( 0274) 3584988
 • Phòng hiệu trưởng
  ( 0274) 3530126
 • Trường Mầm non Thanh An
  ( 0274) 3530126

Thư viện ảnh

Kho video

thuvienso

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập4
 • Hôm nay133
 • Tháng hiện tại12,236
 • Tổng lượt truy cập310,187
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây