KẾ HOẠCH PHÒNG CHÔNG THIÊN TAI NĂM HỌC 2018-2019

     PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG
TRƯỜNG MẦM NON THANH AN

Số: 37/KH-MNTA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thanh an, ngày  18 tháng  10 năm 2018
 
                                      KẾ HOẠCH
              Công tác phòng, chống thiên tai trong nhà trường.
                                      Năm học 2018 – 2019
          Căn cứ công văn số 1612/SGDĐT- CTTTPC ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong trường học năm học 2017 – 2018;
          Căn cứ vào công văn số: 159/PGDĐT ngày 14/9/2017 của Phòng Gíao dục và Đào tạo Dầu Tiếng về việc hướng dẫn công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong trường học năm 2017-2018;
          Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị. nay trường Mầm non thanh xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai năm học 2018 – 2019 với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
          Chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai kịp thời để hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt là thiệt hại về người, tài sản và các công trình trường học trên địa bàn huyện, đồng thời khắc phục khẩn trương, hiệu quả sau thiên tai, sự cố.
Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành của Huyện, các cơ quan chức năng, đoàn thể kịp thời di dời, sơ tán học sinh, cán bộ, giáo viên ở khu vực xung yếu, có nguy cơ cao đến nơi an toàn khi có thiên tai, sự cố.
Chủ động khắc phục hậu quả, sự cố, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau thiên tai.
2. Yêu cầu
 Luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm "bốn tại chỗ(chỉ huy ti ch; lực lượng tại chỗ; vật tư; phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại ch) và nguyên tắc phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khn trương và có hiệu quả.
- Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả của các cấp, các ngành.
- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hưng dẫn các biện pháp phòng, tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư. Đồng thời chủ động, tự giác tham gia phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 1. Công tác tổ chức, chỉ đạo
-  Nhà trường thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai  năm 2017 ới 15 thành viên do Hiệu trưởng làm Trưởng ban, 2 Bảo vệ  làm Phó ban;  Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn làm thành viên.
  - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để chỉ đạo các đoàn thể, bộ phận kịp thời ứng phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra trong suốt thời gian diễn ra: trước, trong và sau thiên tai.
  - Quán triệt sâu rộng trong nhà trường nhằm nâng cao ý thức cho từng cá nhân trong công tác phòng, chống thiên tai. Chỉ đạo các đoàn thể, bộ phận ở các khu vực có nguy cơ xảy ra lụt bão, thiên tai phải bố trí và di chuyển tài sản, về các phòng học cao hoặc nơi an toàn tránh hư hỏng khi thiên tai xảy ra, đồng thời chuẩn bị các biện pháp để hỗ trợ, khắc phục.
 - Xây dựng phương án huy động về nguồn lực, kinh phí để kịp thời ứng phó với mọi tình huống bất lợi khi có thiên tai xảy ra.
     - Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình khí tượng, thủy văn, dự báo áp thấp nhiệt đới, thiên tai trên các kênh thông tin, kịp thời thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh biết để kịp thời, chủ động thực hiện các phương án, phòng chống hiệu quả. Có kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó với thiên tai cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.
           - Kiểm tra việc sử dụng an toàn hệ thống điện, nước, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học. Thường xuyên kiểm tra hệ thống thoát nước, tường bao, có kế hoạch nạo vét thông thoáng dòng chảy, cống thoát nước , đảm bảo nguồn nước sạch, phòng chống dịch bệnh sau thiên tai.
          -  Kiểm tra, chặt bỏ cây, cành cây xung quanh nhà trường có khả năng gây nguy hiểm khi giông, bão,  lốc xoáy xảy ra.
 1. Công tác tuyên truyền giáo dục
- Thông tin thường xuyên, kịp thời cho các đoàn thể, bộ phận về Kế hoạch phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của nhà trường; sự chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống lụt bão có ảnh hưởng đến cơ sở vật chất của các nhà trường.
          - Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, công an, các cơ quan truyền thông, cha mẹ học sinh trong việc tuyên truyền, cảnh báo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn cho giáo viên và học sinh.
          - Duy trì và đẩy mạnh việc lồng ghép nội dung phòng chống tác hại của thiên tai, giảm thiểu rủi ro, công tác tìm kiếm, cứu nạn trong các môn học liên quan và các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Chỉ đạo các đoàn thể, bộ phận tăng cường biện pháp phòng, chống nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do lụt bão gây ra, đặc biệt là trước cổng trường, 2 lớp Lá 1 và Chồi 1 gần các cây cao xung quanh trường.
     3. Công tác bồi dưỡng, tập huấn
          - Ngay từ đầu năm học Ban chỉ đạo  tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh những kiến thức cơ bản về các yếu tố, nguy cơ và cách phòng, chống thiên tai, tập huân công tác tìm kiếm cứu nạn khi có sự cố xảy ra, tập trung triển khai vào một số trọng tâm sau:
     * Đối với học sinh:
     + Thực hành cho trẻ biết chạy kêu cứu nhờ sự trợ giúp của người lớn khi có sự cố xảy ra.
     + Tập huấn kỹ năng biết tìm nơi trú mưa bão, gió lốc xoáy : không đứng dưới gốc cây,  không chạy ra đường, biết chạy lên vùng cao, vào nhà….khi có mưa bão gió xoáy….
    * Đối với CBGVCNV
-  Hướng dẫn công tác phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh dịch, đảm bảo nguồn nước sạch; kê cao các đồ dùng; tháo các ổ cắm điện ra khỏi; tắc cầu giao  điện…
          - Thực hiện diễn tập, xử lý tình huống khi xảy ra thiên tai và tình huống cần tìm kiếm, cứu nạn.
4. Kế hoạch khắc phục để đảm bảo công tác dạy và học trong phòng chống lụt bão
   - Phối hợp với cơ quan công an, y tế, xây dựng, tham mưu với chính quyền khảo sát nguy cơ rủi ro do thiên tai trong và ngoài nhà trường;
          - Khi có thông tin về thiên tai xảy ra, phải thường xuyên theo dõi của diễn biến; quán triệt toàn bộ lực lượng viên chức, người lao động của nhà trường, phân chia địa bàn và tập trung lực lượng vào những nơi có nguy cơ xảy ra lụt bão, thiên tai như:
          + KHu vực có nguy cơ sảy ra sạt trượt  khi mưa to : Khu vực phòng học  tầng 1  Lá1.
          - Ban chỉ đạo của nhà trường thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình thiệt hại, kịp thời chỉ đạo các đoàn thể, bộ phận tập trung khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra để ổn định và tiến hành kịp thời các hoạt động dạy và học.
          - Phân công các đoàn thể, bộ phận khắc phục vệ sinh, môi trường, ổn định công tác tổ chức và tiến hành công tác dạy-học theo đúng quy định của Ngành.
          - Khi bị thiệt hại lớn, không thể tiến hành công tác dạy-học ngay được, Ban chỉ đạo phải  báo cáo Phòng GD&ĐT xin ý kiến chỉ đạo. Đồng thời bố trí phòng học tạm để học trong khi chờ tu sửa hoặc xây dựng lại.
          - Thường xuyên cập nhật tin tức qua các phương tiện thông tin đại chúng và sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, nhất là Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão của nhà trường.
          - Kiểm tra tình hình cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học.
          - Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực, xử lý công việc trong quá trình lụt, bão xảy ra.
          - Chuẩn bị lương thực, nước uống… để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong quá trình làm nhiệm vụ.
          - Tổ chức di dời toàn bộ tài sản lên chỗ không bị ngập lụt, gió lốc.
          - Sắp xếp các thiết bị, đồ dùng đồ chơi của các nhóm lớp; nhà trường  lên các kệ cao, ngăn nắp, gọn gàng. Khi cần thực hiện thì lấy xuống và cất khi sử dụng xong.
          - Trường hợp bão, lũ, lốc xoáy xảy ra đột xuất trong khi học sinh đang học, nhà trường  tiến hành cho trẻ trong nhóm lớp nếu cần di chuyển trẻ lên tầng lầu, các phòng chức năng… nhằm đảm bảo cho trẻ.
     5. Công tác kiểm tra, đánh giá
     - Tăng cường công  tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất điều kiện về an toàn cơ sở vật chất, phòng chống cháy nổ, tai nạn thương tích, phát hiện các nguy cơ tiểm ẩn rủi ro do thiên tai.
     - Ban chỉ đạo nhà trường  kiểm tra  CSVC, thiết bị trong và ngoài nhóm lớp. sửa chữa khắc phục kịp thời không để tình  trạng không sử dụng được khi cần thiết.
     6. Chế độ thông tin , báo cáo, thống kê
     - Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình khí tượng, thủy văn, dự báo áp thấp nhiệt đới, thiên tai trên các kênh thông tin, kịp thời thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh biết để kịp thời, chủ động thực hiện các phương án, phòng chống hiệu quả. Có kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó với thiên tai cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.
         - Thông tin thường xuyên, kịp thời cho Phụ huynh, cộng đồng và các đoàn thể, bộ phận,  Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão của nhà trường nắm tình hình để có  kế hoạch về công tác phòng, chống lụt bão nhằm giảm tối đa ảnh hưởng đến  học sinh, CBGVCNV và cơ sở vật chất của  nhà trường.
          - Khi xảy ra các sự cố bất thường  nhà trường báo cáo nhanh  về đạo Phòng chống thiên tai của Phòng Giáo dục và Đào tạo để có sự chỉ đạo, hổ trợ.
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- CBGVCNV , Ban chỉ đạo nhà trường ghiêm túc thực hiện kế hoạch đề ra. Thực hiện tuyên truyền tốt Luật phòng chống thiên tai, Luật phòng cháy, chữa cháy và các văn bản có liên quan đến phụ huynh, học sinh
- Xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng trường học an toàn sát với tình hình thực tế của đơn vị.
- Tổ chức khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, ưu tiên đảm bảo an toàn về người, cơ sở vật chất, trang thiết bị nếu có,  làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng dịch bệnh sau thiên tai để tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định của Ngành.
Trên đây là Kế hoạch Phòng, chống thiên tai năm học 2018 - 2019 của Trường  Mầm non Thanh An. Đề nghị các đồng chí trong Ban chỉ đạo và toàn thể giáo viên, nhân viên trong nhà trường nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                            HIỆU  TRƯỞNG
-  Phòng GD;                                                                
- BCĐ trường;
- Lưu: VT.

 

Nhà trẻ


Sáng
 • Cháo cá lóc cải thìa
 • Sữa bột Net sura Grow plus IQ
Trưa
 • Cơm trắng mềm
 • Canh: canh cải xoong thịt bò
 • Mặn: Thịt heo kho su hào
Xế
 • Nước chanh
Chiều
 • Bún thịt cà rốt, nấm bào ngư  

Mẫu giáo


Sáng
 • Cháo cá lóc cải thìa
 • Sữa bột Net sura Grow plus IQ
Trưa
 • cơm trắng mềm
 • Canh: canh cải xoong thịt bò
 • Mặn: Sườn non rim chua ngọt
 • Xào: Bầu xào tỏi
Xế
 • Nước chanh
Chiều
 • Bánh mì sanwichs kẹp pate chả lụa
      

Liên kết hữu ích

Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
violympic
Bộ Giáo dục & Đào tạo

Điện thoại

 • Phòng tiếp đón
  ( 0274) 3584988
 • Phòng hiệu trưởng
  ( 0274) 3530126
 • Trường Mầm non Thanh An
  ( 0274) 3530126

Thư viện ảnh

Kho video

thuvienso

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập8
 • Hôm nay415
 • Tháng hiện tại1,878
 • Tổng lượt truy cập315,545
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây