KẾ HOẠCH VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ NĂM HỌC: 2018-2019

    PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON THANH AN                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số:    /KH-MNTA                                                       Thanh an, ngày      tháng       năm 2018

   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ
                           TRƯỜNG MẦM NON THANH AN
                                    NĂM HỌC 2018 – 2019

        Căn cứ Quyết định số: 780/QĐ-SGDĐT ngày 17/3/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020;
        Căn cứ vào kết quả hoạt động BVSTBPN năm học 2017- 2018;
       Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị. Nay trường Mầm non Thanh an xây dựng kế hoạch hành động của công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm học 2018-2019 cụ thể như sau:
 I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Tổng số nữ CBGVNV: 34/32 nữ
Trong đó: - Gíao viên: 19
                 - Ban giám hiệu: 03
 •  Nhân viên: 12
Trình độ: Các nữ CBGVNV trong nhà trường đều đạt chuẩn.
Trong đó trình độ Đại học: 06; Cao đẳng: 10; Trung cấp: 6;
Chưa qua đào tạo: 12 ( Bv, Cấp dưỡng, nhân viên phục vụ).
           Thuận lợi:
 - Hầu hết các đồng chí nữ đều có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 - Có năng lực sư phạm, có tinh thần trách nhiệm và nghị lực vượt khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong sự nghiệp giáo dục, các đồng chí nữ luôn có ý thức tự học, tự rèn luyện, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 
-  Có lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, hòa đồng với đồng nghiệp, gần gũi với học sinh, phụ huynh, được phụ huynh, học sinh tin yêu.
 - Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ hoạt động có hiệu quả, giúp đỡ các đồng chí nữ vừa đảm bảo được việc nhà vừa hoàn thành tốt việc trường.
 - Hầu hết các đồng chí nữ đều có tuổi đời trẻ nên rất năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động tập thể, hưởng ứng các phong trào do Ngành và Công đoàn phát động; đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác, trong đời sống .
Khó khăn:
     Một số đồng chí nữ có hoàn cảnh khó khăn: con còn nhỏ, chồng làm xa, hoặc một số đồng chí nhà ở xa trường … nên đôi lúc còn hạn chế trong việc tham gia các hoạt động tập thể.
   II- MỤC TIÊU CHUNG:
  Tiếp tục quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, quyết định…  về việc thực hiện bình đảng giới đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị.
  Ban vì sự tiến bộ phụ nữ củng cố và hoạt động nhằm ổn định và cải tạo đời sống vật chất và tinh thần cho nữ CBVC trong nhà trường, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục xã nhà.
   III. MỤC TIÊU CỤ THỂ:
           1. Mục tiêu 1: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo trong các đơn vị quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị.
          - Trong đơn vị có 34/32nữ CBCC, chiếm tỷ lệ 94.12%. Trong đó 3/32 nữ là quản lý, chiếm tỷ lệ 9.38%. CBCC trong trường được đảm bảo chế độ lương và phụ cấp theo quy định như lương: ốm đau, thai sản...
 • Nhà trường thực hiện nghiêm túc quy hoạch cán bộ kế cận giai đoạn 2016-2020: 5 CBGV (Trong đó: HT:02; PHT:03)
  - Tạo mọi điều kiện để chị em phụ nữ trong trường có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn từ ngân hàng và vốn đóng góp các quỹ do Công đoàn quản lý như góp vốn xoay vòng, góp quỹ tham quan... để phát triển kinh tế gia đình.
- Trường có Chi bộ đáng tổng có 09 đảng viên chính thức đều là nữ.
2. Mục tiêu 2: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước đảm bảo sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, trong việc hưởng các chế độ chính sách theo quy định của Tỉnh và Nhà nước.
  - Làm tốt công tác huy động học sinh đến trường.
  - Phấn đấu không có HS nữ bỏ học, tạo điều kiện thuận lợi cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn khi đến trường như: tặng quà tết Nguyên Đán…
  - Động viên, tạo mọi điều kiện cho nữ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia các lớp bồi dưỡng về chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
  - 100% nữ CBVC tham gia học tin học và sử dụng thành thạo máy vi tính, truy cập Internet trong quản lý cũng như trong giảng dạy..
 • 100% CBCC nữ trong trường được đảm bảo chế độ lương và phụ cấp theo quy định như lương: ốm đau, thai sản...
  - Bồi dưỡng cá nhân quần chúng điển hình có thành tích tham mưu với chi bộ, Đảng ủy xem xét kết nạp Đảng.
3. Mục tiêu 3: Tăng cường tổ chức các hoạt  động giáo dục, tư vấn về giới, giới tính, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực học đường, bạo lực học đường trên cơ sở giới trong môi trường giáo dục. Đảm bảo bình đẳng giới đời sống gia đình, trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
  - Có kế hoạch cho chị em khám sức khỏe định kỳ tại TTYT huyện Dầu Tiếng 1 lần/năm.
  - Vận động chị em nữ trong việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình, không có nữ sinh con thứ 3.
  - 100% nữ CBVC tham gia tốt việc thực hiện an toàn giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm.
  - Vận động 100% nữ CBVC hưởng ứng cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực.
  - Tổ chức cho CBVC nữ tham quan học tập các nơi; tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể tại trường hoặc tham qua du lịch học tập rút kinh nghiệm.
4. Mục tiêu 4: Góp phần loại bỏ định kiến giới trong chương trình, sách giáo khoa phổ thông, tài liệu giảng dạy; trên các sản phẩm văn hóa và phương tiện truyền thông đại chúng. Bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới.
  - Hiện nay cán bộ quản lý trong trường là nữ. (Phó Hiệu trưởng, TTCM, TPCM, CĐoàn…)
  - Tuyên truyền nâng cao vai trò, vị trí của nữ  là tổ trưởng tổ chuyên môn và các công tác khác.
5. Mục tiêu 5: Nâng cao công tác truyền thông về bình đẳng giới và các vấn đề liên quan đến giới trong các đơn vị quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, phụ huynh học sinh và cộng đồng.
   - Xây dựng ban VSTBPN và hoạt động có hiệu quả.
  - 100% cán bộ hoạt động trong lĩnh vực vì STBPN của nhà trường được tập huấn.
  -  Có tủ pháp luật với nhiều thể loại như: hôn nhân gia đình, chăm sóc sức khỏe bà mẹ-trẻ em…hàng tháng đơn vị tổ chức học pháp luật, đề án 343-704 nhằm giúp cho CBGV nhận thức và hiểu thêm một số luật quy định của pháp luật, về cách chăm sóc nuôi dạy con…  
 IV. CÁC BIỆN PHÁP:
1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo:
  - Ban VSTBPN tiếp tục tham mưu đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương đối với sự nghiệp VSTBPN, bình đẳng giới, làm tốt công tác tham mưu, tạo điều kiện thời gian và vật chất để ban VSTBPN hoạt động thường xuyên có hiệu quả.
  - Củng cố kiện toàn ban VSTBPN theo định kỳ.
2) Tuyên truyền phổ biến và vận động:
  - Nhà trường thường xuyên tổ chức tuyên truyền về chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về công tác nữ và bình đẳng giới cho nữ CBCC, tuyên truyền rộng rãi về chuẩn mực về người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
  - Tiếp tục quán triệt những nội dung chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước của ngành về những vấn đề có liên quan đến cán bộ phụ nữ trong cấp ủy chi bộ, chính quyền, đoàn thể.
  - Vận động nữ CBVC hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào do ngành phát động. Thực hiện hiệu quả dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phong trào từ thiện…
  - Hưởng ứng phong trào toàn dân: Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; duy trì nền nếp đơn vị có đời sống văn hóa tốt.
  - Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT trong nữ CBVC: đánh bóng chuyền, chơi trò chơi dân gian…kết hợp Công đoàn các trường trên địa bàn xã.
  - Sinh hoạt các chuyên đề chào mừng các ngày lễ lớn trong năm: 20/10; 8/3; 28/6…
3) Chế độ chính sách:
  Phối hợp với các bộ phận trong nhà trường, thực hiện đảm bảo chế độ chính sách cho nữ CBVC trong mối tương quan bình đẳng giới.
4) Công tác phối hợp:
  - Phối hợp công đoàn trường chỉ đạo tốt các phong trào, các cuộc vận động như: “Hai không”, “Trường học thân thiện-học sinh tích cực”, “Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng toàn diện”, cuộc vận động “Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”
  - Giúp đỡ nữ CBVC Trong trường hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành nói chung, của trường nói riêng.
  - Phối hợp với ban dân số xã, Hội phụ nữ các cấp quan tâm đến trẻ em nữ có hoàn cảnh khó khăn.
  - Phối hợp cùng địa phương duy trì tốt các chỉ tiêu PCGDMNTNT.
  - Phối hợp với các tổ chức trong nhà trường tổ chức gặp mặt nêu gương điển hình trong nhà trường nhân các ngày lễ lớn, để động viên chị em phấn đấu vươn lên trong giảng dạy và các hoạt động khác.
  - Ban VSTBPN nhà trường xây dựng kế hoạch lồng ghép giáo dục giới tính cho học sinh, phát động phong trào phòng chống tệ nạn xã hội, tuyên truyền thực hiện chương trình phòng chống ma túy…
  - Báo cáo tổng kết các mặt hoạt động của ban VSTBPN có đánh giá cụ thể từng mặt hoạt động.
  - Nhà trường quan tâm đến công tác nữ trong từng đợt thi đua và phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Tổ chức các hội thi trong và ngoài nhà trường như: thi giáo viên giỏi, thi viết chữ đẹp, hội thảo về sáng kiến kinh nghiệm…để khơi dậy tiềm năng của chị em trong các lĩnh vực khác nhau, tạo điều kiện cho chị em tham gia giao lưu học tập kinh nghiệm với các điển hình trong và ngoài nhà trường.
  - Ban VSTBPN nhà trường làm tốt công tác tham mưu với chi bộ, chính quyền, các đoàn thể trong việc tạo điều kiện thuận lợi để chị em nữ CBVC được tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
                   KẾ HOẠCH CỤ THỂ NĂM HỌC 2018-2019:
Thời
gian
Nội dung Người
thực hiện
Tháng
8,9/2018
- Thành lập Ban VSTBPN năm học 2018-2019.
- Tổ chức xây dựng kế hoạch hành động trong năm học.
- Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, lồng ghép trong các hoạt động nhà trường. ( pháp luật, đề án 343-704)
 
Ban VSTBPN,
CBGVNVnữ
     Tháng
10,11,12/2018
- Tổ chức tuyên truyền về giới và bình đẳng giới trong nhà trường thông qua các sinh hoạt tập thể: 20/10, 20/11…
- Lồng ghép giáo dục giới tính, sức khỏe vị thành niên, Luật Hôn nhân gia đình vào các hoạt động
- Phối hợp với Công đoàn tổ chức kỉ niệm ngày 20.10 và ngày 20.11.
- Phối hợp với CĐ thực hiện tuyên truyền (pháp luật, đề án 343-704)
- Giám sát việc thực hiện các chế độ cho chị em hưởng chế độ thai sản.
 
Ban VSTBPN,
CBGVNV, Học sinh
Tháng
01,02/2019
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về chính sách của Đảng, pháp Luật nhà nước về phụ nữ…( pháp luật, đề án 343-704)
- Tổ chức cho chị em trong trường tham gia hiệu quả các phong trào trong và ngoài nhà trường…
- Tiếp tục duy trì lồng ghép giới trong các hoạt động của nhà trường.
- Phát động phong trào đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng toàn diện.
Ban VSTBPN,
CBGV,NVnữ, HS
03 /2019 - Tiếp tục duy trì lồng ghép tuyên truyền giáo dục về bình đẳng giới trong các hoạt động của nhà trường như thông qua ( pháp luật, đề án 343-704)
- Phối hợp với Ban thực hiện Tiểu đề án 2 và Công đoàn để tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức người PNVN trong thời kỳ CNH,HĐH đất nước
- Kết hợp với Công đoàn, Ban nữ công và Đoàn trường để tổ chức các hội thi chào mừng ngày 8/3 (như thi văn nghệ, sáng tác thơ văn, thi Karaoke, thi nấu ăn....)
- Tổ chức đề bạt giới thiệu dự nguồn là nữ lên cấp trên.
Ban VSTBPN,
CBGV,NVnữ, HS


Tháng
04,05/2019

- Tiếp tục tổ chức cho chị em thực hiện có hiệu quả các phong trào trong và ngoài nhà trường…
- Tiếp tục duy trì lồng ghép tuyên truyền giáo dục về bình đẳng giới trong các hoạt động của nhà trường.( pháp luật, đề án 343-704)
- Giám sát việc thực hiện các chế độ cho chị em hưởng chế độ thai sản, chăm sóc trẻ.
- Tổng kết hoạt động VSTBPN, khen thưởng những cá nhân điển hình.

Ban VSTBPN,
CBGV,NVnữ, HS nữ
 
                                                              
Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG
-PGD;                                                                                             
-Lưu: VT.

                                                                       
                                                                       Trần Thanh Huệ
 

Nhà trẻ


Sáng
 • Cháo cá lóc cải thìa
 • Sữa bột Net sura Grow plus IQ
Trưa
 • Cơm trắng mềm
 • Canh: canh cải xoong thịt bò
 • Mặn: Thịt heo kho su hào
Xế
 • Nước chanh
Chiều
 • Bún thịt cà rốt, nấm bào ngư  

Mẫu giáo


Sáng
 • Cháo cá lóc cải thìa
 • Sữa bột Net sura Grow plus IQ
Trưa
 • cơm trắng mềm
 • Canh: canh cải xoong thịt bò
 • Mặn: Sườn non rim chua ngọt
 • Xào: Bầu xào tỏi
Xế
 • Nước chanh
Chiều
 • Bánh mì sanwichs kẹp pate chả lụa
      

Liên kết hữu ích

Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
violympic
Bộ Giáo dục & Đào tạo

Điện thoại

 • Phòng tiếp đón
  ( 0274) 3584988
 • Phòng hiệu trưởng
  ( 0274) 3530126
 • Trường Mầm non Thanh An
  ( 0274) 3530126

Thư viện ảnh

Kho video

thuvienso

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập3
 • Hôm nay123
 • Tháng hiện tại12,226
 • Tổng lượt truy cập310,177
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây