KẾ HOẠCH XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG, CÔNG CỞ THÂN THIỆN GIAI ĐOẠN 2016-2020

   PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            
TRƯỜNG MẦM NON THANH AN                                   Độc lập- tự do- Hạnh phúc   
          Số:  07KH/MNTA                                                                          Thanh an, ngày  16 tháng 5  năm 2017

 
                                              KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG CHÍNH QUYỀN THÂN THIỆN,                         CÔNG SỞ THÂN THIỆN TRƯỜNG
                                          Giai  đoạn :2016-2020.
        Căn cứ  kế hoạch số 01 /KH-PGDĐT huyện Dầu Tiếng, ngày 06/1/2017 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Dầu Tiếng về việc xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện” giai đoạn 2016-2020 trong trường học;
      Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị trường Mầm non Thanh An;
      Nay trường Mầm non Thanh An xây dựng kế hoạch mô hình “Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện” giai đoạn 2016-2020 cụ thế như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Xây dựng các giá trị văn hoá đạo đức cốt lõi làm chuẩn mực để cho CBGVNV lấy đó làm mục tiêu để phấn đấu và đạt được. Bồi dưỡng các kỹ năng thiết lập giao tiếp ứng xử của CBGVNV đối với trẻ, phụ huynh, đồng nghiệp, cấp trên và khách đến liên hệ công tác tại nhà trường.
- Tạo các hoạt động văn hoá, câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với tình hình chính trị, văn hoá, xã hội, và điều kiện thực tế của địa phương, của đơn vị để thu hút và giáo dục toàn diện đối với người học, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn và thân thiện.
- Biết được tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường văn hoá trong trường học là góp phần giúp trẻ phát triển toàn diện nhân cách con người mới cho xã hội mai sau.
- Công tác xây dựng mô hình trong đơn vị phải đúng thật chất, đúng quy định, đáp ứng các nhu cầu của CBGVCNV, Phụ huynh..biết chia sẽ, giúp nhau cùng tiến bộ, đạt kết quả chăm sóc giáo dục trẻ.
II, NỘI DUNG:
 1. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác Dân vận của Chính quyền; về xây dựng chính quyền thân thiện, công sở thân thiện
 •  Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể CBGVCNV trong đơn vị về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 • Xây dựng biện pháp nâng cao chất lượng việc thực hiện công tác quản lý và giảng dạy, quy chế dân chủ trong cơ quan ; phát huy vai trò của cán bộ công chức, trong việc tham gia giám sát, xây dựng địa phương, đơn vị vững mạnh.
 • Kiện toàn, củng cố các bộ phận, thành lập các Ban CSSK, Ban chỉ đạo Xậy dựng THTT-HSTC… phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện công tác theo đúng năng lực và sở trường trong đơn vị, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ.
 • Phát động cán bộ công chức tự giác tham gia các phong trào quần chúng, triển khai đến cán bộ công chức (CBCC) đăng ký thực hiện các phong trào cnhư: học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Xây dựng trường lớp thân thiện
 • Duy trì chế độ họp giao ban, trong đơn vị, tham gia các hoạt động phong trào địa phương, ngành phát động.
2. Nội dung thực hiện trong xây dựng mô hình Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện.
2.1. Xây dựng các bảng, khẩu hiệu
+ Khẩu hiêụ thông điệp chính của nhà trường:
- Môi trường thân thiện là tương lai của trẻ mai sau.
- Mỗi ngày đến trường là một niềm vui,
- Cô giáo như mẹ hiền
- Hãy dành hết tình thương yêu cho trẻ.
- Trẻ em như búp trên cành biết ăn, ngủ, học hành là ngoan....
+ Trong các lớp” cũng có khẩu hiêu riêng của từng lớp phù hợp với các chủ đề, các góc chơi....
 • 5 biết; 3 thể hiện…
2.2. Thực hiện cải cách hành chính:
- CBGVCNV thực hiện nghiêm túc các nội quy nhà trường, quy chế chuyên môn…
- Thực hiện giờ giấc đúng  quy định theo từng công tác chuyên môn, phụ trách cho từng Công chức, viên chức công tác.
- Thực hiện lưu trữ hồ sơ sổ sách gọn, nhẹ, không ươm đờm.
- Thực hiẹn tinh giảm các loại hồ sơ bằng văn bản, có thể lưu trữ trên máy tín, trên Website trường hay trên mail cá nhân.
2.3. Thực hiện dân chủ cơ sở
- Tổ chức và triển khai tốt đến CBGVCNV về nghị định số 04/2015/NĐ- CP  ngày 9/1/2015 về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công cộng;
- Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 3 công khai trong đơn vị.
- Xây dựng quy chế phối hợp giữa chính quyền -Công đoàn và Ban thanh tra thực hiện tốt các chỉ tiêu, phòng trào mà ngành chỉ đạo. Phân công cụ thể trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể để Ban thanh tra, Công đoàn thực hiện và phát huy vai trò của mình, phối hợp xử lý khi có công chức, viên chức vi phạm.
2.4. Thực hiện văn minh, văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử.
- Quán triệt trong đơn vị về chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh công tác học tập và làm theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Xây dựng Quy định, nôi quy cho CBGVCNV trong trường học, thực hiện chuẩn mực, đạo đức, tác phong nhà giáo. Tôn trọng trẻ, đối xử công bằng, thực hiện tốt công tác phối hợp, tuyên truyền phụ huynh về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.
- Xây dựng môi trường trong và ngoài lớp: thân thịên gần gũi đối với trẻ. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chăm sóc, phối hợp trong giao tiếp với các Bậc phụ huynh, đồng nghiệp, khách....
- Thực hiện nghiêm túc trang phục công sở lịch sự khi đến trường hoặc đến các cơ quan khác. Ngoài ra nhà trường còn đưa ra một số quy tắc:
+ Không đùa giởn hay ăn, uống trước mặt trẻ, trước phụ huynh
+ Không phát ngôn bừa bãi (trong trường học)
+ Không tôn trọng trẻ…
+ Thân thiện hòa nhã khi giao tiếp.
Tấc cả các quy định, quy tắc trên đước nhà trường xây dựng trong tiêu chuẩn thi đua,thành viên nào vi phạm sẽ căn cứ để trừ điểm hay xử phát nếu mức độ vi phạm nặng hơn.
 • Tăng cường công tác xây dựng, bố trí, sắp xếp tại các khu vực để cải tạo vườn hoa, cây cảnh, vườn rau tạo cảnh quan mội trường xanh- sạch- đẹp- thân thiện- an toàn.
 • Xây dựng thunhg thư góp ý tại trung tâm của trường, tạo điều kiện cho phụ huynh góp ý hay có ý kiến cần giải quyết.
2.5.Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hoá:
- Nhà trường và công đoàn cùng phối hợp để tăng cường tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú phù hợp với tình hình điều kiện thực tế của địa phương: các hoạt động văn nghệ các ngày lễ hội trong năm: 20/10; 8/3..
- Xây dựng các quy tắc văn hoá đạo đức cốt lõi làm chuẩn, để  CBGV,NV đồng thuận lấy đó làm mục tiêu phấn đấu.
- Tổ chức thi đua chấm điểm về môi trường học tập trong và ngoài lớp của giáo viên và trẻ tại các lớp. Tổ chức thi đua góc thiên nhiên đẹp giữa các khối lớp, các chuyên đề phát triển vận động với các bài tập thể dục thể thao.
- Phối hợp với Ban đại diện phụ huynh, phụ huynh các lớp các ban ngành đoàn thể xã hội cùng xây dựng môi trường văn hoá trường học. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát công tác xây dựng môi trường văn hoá, biểu dương khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác xây dựng và thực hiện môi trường văn hoá trong trường học.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 1.  Đối với nhà trường:
 •  Xây dựng Kế hoạch thực hiện của đơn vị và triển khai đến toàn thể CBGVCNV trong đơn vị.
 •  Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để xây dựng môi trường văn hoá trường học.
 •  Làm bảng, khẩu hiệu, hình ảnh có nội dung về các quy tắc ứng xử trong trường học.
 • Phối hợp với các ban ngành đoàn thể để thực hiện tốt Bộ quy tắc về văn hoá trường học một cách có hiệu quả.
 •  Thường xuyên kiểm tra môi trường, cách thức thực hiện quy tăc ứng xử văn hoá của CBGVNV.
 • Đưa ra các biện pháp tích cực để chỉnh sửa sau các lần kiểm tra, góp ý.
 • Chủ động trực tiếp mở ra các cuộc thi về: văn nghệ, các hội thi giữa các khối lớp thi đau nhau thự hiện. Đánh giá, khen thưởng.
 •  Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, cá nhân CBGVNV tham gia vào các hoạt động văn nghệ thể thao do các cấp phát động
2. Đối với giáo viên:
 •  Thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử trong trường học do nhà trường ban hành. Thực hiện đúng Quy định về đạo đức nhà giáo.
- Tham gia nghiên cứu học hỏi Quy tắc ứng xử văn hoá trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua chị em đồng nghiệp, bạn bè...
- Chủ động sáng tạo lồng ghép các quy tắc ứng xử văn hoá cho trẻ vào các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ hàng ngày.
-Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh cùng phối hợp thực hiện bộ quy tắc xây dựng môi trường văn hoá tại lớp mình phù hợp với tình hình thực tế của lớp, địa phương .
- Tham gia vào các hoạt động văn hoá, văn nghệ thế thao do các cấp phát động và tổ chức.
 3. Đối với trẻ:
- Có ý thức tham gia các hoạt động của cô có lồng ghép nội dung về lễ giáo, quy tắc ứng xử đối với cô, bạn bè và người thân......
- Tham gia vào các hoạt động ngày lễ hội  của nhà trường, của lớp
- Thực hiện tốt các kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ bản thân, kỹ năng giao tiếp…
   Trên đây là  kế hoạch xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện” trong trường học của đơn vị trường Mầm non Thanh an. Đề nghị mỗi đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc để nhà trường trở thành một môi trường văn hoá lành mạnh thân thiện, thực sự là địa chỉ tin cậy cho công tác giáo dục .
 
Nơi nhận:                                                              HIỆU TRƯỞNG
- CBGVNV: t/h;
- Lưu: VT.

                                                                            Trần Thanh Huệ
 

Nhà trẻ

Sáng
 • Cháo bò súp lơ xanh, nấm bào ngư
 • Sữa Net Sure Grow plus IQ
Trưa
 • Cơm trắng mềm
 • Canh: canh súp cà rốt, củ dền, su su, khoai tây, thịt heo xay, tôm khô
 • MặnTôm tươi hấp trứng vịt
Xế
 • Dưa hấu
Chiều
 • Bún thịt heo cà chua

 

Mẫu giáo

Sáng
 • Cháo bò súp lơ xanh, nấm bào ngư
 • Sữa Net sure Grow plus IQ
Trưa
 • Cơm trắng mềm
 • Canh: canh súp cà rốt, củ dền, su su, khoai tây, thịt heo xay, tôm khô
 • Mặn: Tôm tươi hấp trứng vịt
 • Xào: Bí đỏ xào tỏi
Xế
 • Dưa hấu
Chiều
 • Bún thịt heo cà chua
 

Liên kết hữu ích

Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
violympic
Bộ Giáo dục & Đào tạo

Điện thoại

 • Phòng tiếp đón
  ( 0274) 3584988
 • Phòng hiệu trưởng
  ( 0274) 3530126
 • Trường Mầm non Thanh An
  ( 0274) 3530126

Thư viện ảnh

Kho video

thuvienso

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập4
 • Hôm nay168
 • Tháng hiện tại9,723
 • Tổng lượt truy cập307,674
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây