BÁO CÁO TÀI SẢN THU NHẬP NĂM 2017

                                                     PHỤ LỤC IV
                                                          BÁO CÁO MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP
                                                 (Theo thông tư số 08/TT-TTCP, ngày 31/10/2013)


   PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON THANH AN                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

số:      /BC-MNTA                                                                  Thanh an, ngày      tháng    năm 2017

                                                    BÁO CÁO

                 Kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017
Việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư  số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ và các văn bản hướng dẫn hướng dẫn số 1395/UBND-NC của Uỷ Ban Nhân Dân huyện Dầu Tiếng về triển khai thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập. Trường mầm Mầm non Thanh an báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 như sau:
1. Quá trình chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
Nội dung phần báo cáo này nhằm phản ánh những phạm vi, đặc điểm về tổ chức bộ máy, hoạt động và việc tổ chức thực hiện công tác minh bạch tài sản, thu nhập của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong năm bao gồm:
- Phạm vi, đặc điểm tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị:
Trường MN Thanh an  trực thuộc quản lý của Sở, Phòng GD&ĐT Dầu Tiếng quản lý.Trường  được xây và đưa vào sử dụng năm 2014 đầy đủ trang thiến bị phục vụ tốt cho công tác chăm sóc giáo dục và nuôi dưỡng trẻ. Có 14 phòng học, 5 phòng hành chánh, 1 phòng thể chất, 1 phòng âm nhạc đầy đủ trang thiết bị, 1 bếp ăn thiết kế theo quy trình bếp 1 chiều, với tổng số 34 cán bộ công chức, viên chức. Thành lập đầy đủ các hội đồng như: Hội đồng tư vấn chuyên môn, Hội đồng khen thưởng kỷ luật…và các bộ phận khác như: Công đoàn, Đoàn thanh niên….
- Các văn bản pháp luật áp dụng: Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ngày 31/10/2013.
- Các văn bản chỉ đạo, đôn đốc của cấp trên; Số 1395/UBND-NC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Uỷ Ban Nhân Dân Dầu Tiếng.
- Các văn bản cơ quan, đơn vị đã triển khai như: Kế hoạch, phương án, tổ chức tuyên truyền: Số 1395/UBND-NC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Uỷ Ban Nhân Dân Dầu Tiếng; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ngày 31/10/2013.
- Phân công thực hiện;
+ Hiệu Trưởng  tiếp nhận và nghiên cứu công văn hướng dẫn.
+  Văn thư  lập danh sách những người có nghĩa vụ kê khai trình Hiệu trưởng phê duyệt, gửi danh sách và niêm yết tại văn phòng trường những người có nghĩa vụ kê khai, tiến hành phát bản kê khai, phối hợp với bộ phận kế toán nhà trường hướng dẫn người có nghĩa vụ kê khai thực hiện kê khai; sau đó bộ phận văn thư nhận lại bản kê khai, kiểm tra bản kê khai ( mỗi cá nhân thực hiện 2 bản: 1 lưu và 1 bản nộp).
+  Các đơn vị triển khai công khai Bản kê khai tài sản thu nhập bằng hình thức công bố tại cuộc họp: từng người tự đọc Bản kê khai của mình trước cuộc họp. Văn thư  ghi biên bản cuộc họp diễn ra.Biên bản phải ghi lại những ý kiến phản ánh, thắc mắc và giải trình của người khai (nếu có).
- Quá trình thực hiện các nhiệm vụ kê khai, công khai, quản lý hồ sơ, tiến hành xác minh, xem xét kỷ luật, tổng hợp báo cáo: Tốt
- Những thuận lợi hay khó khăn, vướng mắc: Không
2. Kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập
2.1 Kết quả kê khai
Tình hình chung triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập của cơ quan, tổ chức, đơn vị thời gian tiến hành từ ngày 29/1/2018 đến 30/1/2018, cách thức tổ chức họp đột xuất với sự tham gia tấc cả CBNV được kê khai ( Trong đó: 3BGH, 1 KT, 1VT), tỷ lệ 100 %.
Số liệu về số người kê khai gồm:
- Số người phải kê khai tài sản, thu nhập trong năm; trong đó số người phải kê khai là : 05 không  tăng  so với năm trước, lý do: nhân sự ổn định.
- Số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm 05; tỷ lệ 100% số người kê khai;
- Số lượng bản kê khai tài sản, thu nhập lưu giữ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị: 05
- Số lượng và danh sách bản kê khai thuộc diện cấp ủy quản lý: 05
- Số lượng và danh sách bản kê khai do tổ chức cấp trên quản lý: 05
2.2 Kết quả công khai
 Tình hình chung triển khai việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cơ quan, tổ chức, đơn vị thời gian tiến hành ngày 29/1/2018 , cách thức tổ chức tiến hành họp đột xuất hội đồng sư phạm để triển khai thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; tỷ lệ 100%.
Tình hình thông tin phản ánh sau khi công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập trong năm: không
Số liệu về số bản kê khai được công khai:
- Số bản kê khai đã công khai 05; tỷ lệ100% so với số bản đã kê khai;
- Số bản kê khai đã công khai theo hình thức niêm yết: 05; tỷ lệ 100% so với số bản đã công khai;
- Số bản kê khai đã công khai theo hình công bố tại cuộc họp: 05; tỷ lệ 100% so với số bản đã công khai.
2.3 Kết quả thực hiện giải trình, xác minh tài sản, thu nhập
Tình hình thực hiện giải trình, xác minh tài sản, thu nhập trong cơ quan, đơn vị bao gồm việc tự kiểm tra, yêu cầu của công tác quản lý cán bộ, yêu cầu xác minh của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền. Việc yêu cầu giải trình và xem xét giải trình trong minh bạch tài sản, thu nhập của cơ quan, đơn vị. Việc xác minh, kết luận về minh bạch tài sản, thu nhập của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Số liệu về giải trình, xác minh tài sản, thu nhập
- Số người yêu cầu giải trình kê khai, nguồn gốc tài sản, thu nhập: Không
- Số người được xác minh tài sản, thu nhập: Không
- Số người đã có kết luận về Minh bạch tài sản, thu nhập: Không
- Số người đã có kết luận không trung thực trong minh bạch tài sản, thu nhập: Không
2.4 Kết quả xử lý kỷ luật trong xác minh tài sản, thu nhập
Tình hình vi phạm và xem xét xử lý các vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Do việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện tốt tại đơn vị bằng các hình thức niêm yết tại văn phòng cơ quan, tổ chức và bằng hình thức công bố tại cuộc họp được thực hiện đúng quy định nên không xảy ra đơn thư khiếu kiện gì về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập.
Số liệu về xử lý vi phạm:
- Số người đã bị xử lý kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; chia theo hình thức kỷ luật (cảnh cáo; khiển trách; hình thức khác): Không
- Số người đã bị xử lý kỷ luật do vi phạm thời hạn trong minh bạch tài sản, thu nhập (chậm tổ chức kê khai, chậm kê khai, chậm tổng hợp, báo cáo kết quả minh bạch tài sản) và chia theo hình thức xử lý kỷ luật: Không
- Số người đã bị xử lý trách nhiệm trong xác minh tài sản, thu nhập chia theo các lỗi vi phạm và hình thức xử lý: Không
3. Đánh giá chung.
- Các mặt thuận lợi, khó khăn khi triển khai công tác minh bạch, tài sản trong cơ quan, tổ chức, đơn vị minh.
Thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư  số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về kê khai minh bạch tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập nhằm tạo sự đồng bộ, chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong nhà trường. Các đối tượng có nghĩa vụ phải kê khai tài sản thu nhập nhận thức rõ tầm quan trọng của việc kê khai nên đã thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy định.
- Các ý kiến góp ý, đề xuất khắc phục: Không
Trên đây là báo cáo kết quả minh bạch tài sản thư nhập năm 2017.


 
Thanh an, ngày 29 tháng 1  năm 2017
                     HIỆU TRƯỞNG


                    Trần Thanh Huệ
 


 

Nhà trẻ

Sáng
 • Cháo bò súp lơ xanh, nấm bào ngư
 • Sữa Net Sure Grow plus IQ
Trưa
 • Cơm trắng mềm
 • Canh: canh súp cà rốt, củ dền, su su, khoai tây, thịt heo xay, tôm khô
 • MặnTôm tươi hấp trứng vịt
Xế
 • Dưa hấu
Chiều
 • Bún thịt heo cà chua

 

Mẫu giáo

Sáng
 • Cháo bò súp lơ xanh, nấm bào ngư
 • Sữa Net sure Grow plus IQ
Trưa
 • Cơm trắng mềm
 • Canh: canh súp cà rốt, củ dền, su su, khoai tây, thịt heo xay, tôm khô
 • Mặn: Tôm tươi hấp trứng vịt
 • Xào: Bí đỏ xào tỏi
Xế
 • Dưa hấu
Chiều
 • Bún thịt heo cà chua
 

Liên kết hữu ích

Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
violympic
Bộ Giáo dục & Đào tạo

Điện thoại

 • Phòng tiếp đón
  ( 0274) 3584988
 • Phòng hiệu trưởng
  ( 0274) 3530126
 • Trường Mầm non Thanh An
  ( 0274) 3530126

Thư viện ảnh

Kho video

thuvienso

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập6
 • Hôm nay113
 • Tháng hiện tại9,668
 • Tổng lượt truy cập307,619
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây