Quan điểm giáo dục

PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON THANH AN            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số:   /KH-MNTA                                        Thanh an, ngày     tháng    năm 2017

                                                    KẾ HOẠCH
            Thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”
                                              Giai đoạn 2016-2020
ng trKKường mầm non lấyẻ làm trung tâmNăm học 2016- 2017
Thực hiện công văn số 0/PGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng về việc triển khai chuyên đề  “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016- 2020;
Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị.Trường Mầm non Thanh An xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020 cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
          1. Thuận lợi
         - Trường Mầm non Thanh An luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của Phòng GD&ĐT huyện Dầu Tiếng trong công tác chỉ đạo thực hiện, được phụ huynh hỗ trợ về thiết bị, đồ đùng đồ chơi để phục vụ cho hoạt động của cô và trẻ trong nhà trường, vì vậy rất thuận tiện trong việc triển khai thực hiện chuyên đề .
       - Nhà trư­­ờng luôn tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên học tập lẫn nhau qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, thao giảng chuyên đề.
       - Đư­­ợc sự quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo địa phư­­ơng và sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh cho việc thực hiện chuyên đề.
       2. Khó khăn
       - Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm là mục tiêu của nhà trường. Song, khi đi sâu vào thực hiện vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế như sau:
        - Vẫn có những giáo viên mới ra trường còn mơ hồ, lúng túng, chưa hiểu những phương pháp dạy học hiện đại, phát triển năng lực của trẻ, thiếu kiên trì với cái mới. 

   I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích
 Thực hiện chuyên đề"Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020 để đạt được mục tiêu:
Mục tiêu tổng quát: Xây dựng trường mầm non đảm bảo các yêu cầu về môi trường giáo dục, công tác quản lý, chỉ đạo, hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Mục tiêu cụ thể đến năm 2020:
- Bảo đảm tất cả trẻ đều được tạo cơ hội học tập qua chơi bằng các hình thức khác nhau phù hợp với nhu cầu hứng thú và khả năng của bản thân trẻ;
- Môi trường giáo dục trong nhà trường mang tính "mở", kích thích sự tập trung chú ý, tư duy và cảm xúc tích cực của trẻ, thúc đẩy trẻ tham gia vào các hoạt động chơi và trải nghiệm một cách tích cực và hiệu quả;
- Cán bộ quản lý, giáo viên mầm non được nâng cao về nhận thức và năng lực về quản lý, tổ chức chăm sóc và giáo dục trẻ.Thực hiện Chương trình giáo dục Mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với điều kiện của trường, lớp, địa phương;  
- Huy động sự tham gia của nhà trường, gia đình và xã hội, tạo sự thống nhất cùng quan tâm xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.
2. Yêu cầu
Nhà trường xác định việc thực hiện chuyên đề là nhiệm vụ trong các năm học, là việc thực hiện đổi mới trong công tác quản lý và các hoạt động giáo dục mầm non;
- Việc thực hiện chuyên đề cần thực chất, bám sát với điều kiện thực tiễn của  đơn vị, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
II. Nội dung
1. Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên mầm non về quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong chương trình Giáo dục mầm non. Yêu cầu về quản lý, chỉ đạo và thực hiện việc xây dựng sử dụng môi trường giáo dục, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, đánh giá sự phát triển của trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
2. Xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
3. Đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ và đánh giá sự phát triển của trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
4. Tuyên truyền phối hợp, tạo sự thống nhất giữa gia đình và xã hội cùng quan tâm xây dựng trường mầm non giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
III.  Tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm
Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm phải đảm bảo các tiêu chí:
1. Về môi trường giáo dục
2. Xây dựng kế hoạch thể hiện mục tiêu giáo dục, phạm vi và mức độ, nội dung giáo dục trẻ, các phương pháp, các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với trẻ
3. Tổ chức hoạt động giáo dục
4. Đánh giá sự phát triển của trẻ
5. Sự phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ và cộng đồng trong giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
IV. Nhiệm vụ và giải pháp:
1. Tập trung chỉ đạo việc rà soát điều kiện của nhà trường theo yêu cầu của tiêu chí trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở kết quả kiểm tra rà soát lựa chọn và đầu tư về cơ sở vật chất trang thiết bị, môi trường giáo dục về tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Phối hợp với cha mẹ trẻ và các tổ chức xã hội trong việc xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm để rút kinh nghiệm và nhân rộng.
2. Căn cứ tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, để xây dựng và thực hiện kế hoạch phù hợp với điều kiện của nhà trường và địa phương. Lựa chọn lớp để tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình lớp điểm về triển khai thực hiện chuyên đề.
3. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về xây dựng và bảo vệ môi trường, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn thực hiện, phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, cho cán bộ quản lý và giáo viên.
4. Tổ chức Hội thi Ngày thể thao cho các cháu với nhiều trò chơi vận động giữa các lớp hàng tháng.
5. Xây dựng nội dung tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" phù hợp với địa phương.
6. Kiểm tra đánh giá kết quả quá trình thực hiện, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình lớp thực hiện tốt chuyên đề.
V. Thời gian thực hiện
Thời gian thực hiện từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2019 - 2020
VI. Kinh phí thực hiện
1. Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí trong dự toán chi Ngân sách nhà nước hàng năm của nhà trường theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, nguồn xã hội hóa...
VII. Tổ chức thực hiện
1. Năm học 2016-2017
1.1 Đối với nhà trư­­ờng
- Tiến hành rà soát thực trạng theo Tiêu chí  xây dựng trường mầm non lấy trẻ làmtrung tâm. Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020 tại trường .
- Lựa chọn 3 lớp mẫu giáo Lá thực hiện làm lớp điểm của trường về xây dựng mô hình "Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020.
- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để huy động nguồn lực cho việc thực hiện chuyên đề.
- Triển khai kế hoạch thực hiện chuyên đề của Phòng giáo dục và Đào tạo 
- Tạo điều kiện hổ trợ CBGV tham gia các lớp bồi dưỡng, thi trực tuyến trên mạng, tập huấn nâng cao năng lực thực hành xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm với các nội dung cụ thể :
+ Xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm;
+ Xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm;
+ Tổ chức hoạt động chơi học;
+ Phối hợp với cha mẹ trong chăm sóc, giáo dục trẻ
+ Chăm sóc trẻ người dân tộc thiểu số, trẻ có hoàn cảnh khó khăn
Kết quả: 01 CBQL cấp giấy chứng nhận
- Tham quan, học tập kinh nghiệm của một số địa phương, thực hiện điểm áp dụng bộ tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non.
- Báo cáo kết quả triển khai chuyên đề lồng ghép cùng báo cáo tổng kết năm học.
2.1. Đối với giáo viên
- Nghiên cứu tài liệu
- Tiến hành rà soát thực trạng mức độ thực hiện được trong tiêu chí
- Dự kiến kế hoạch thực hiện
- Thực hiện bộ tiêu chí
- Xem xét kết quả thực hiện bội tiêu chí
- Rút kinh nghiệm và chia sẻ với đồng nghiệp
2. Năm học 2017-2018
2.1 Đối với nhà trư­­ờng
- Cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn do Phòng Giáo dục đào tạo, Sở GDĐT tổ chức ( nếu có )
- Triển khai tập huấn ở trường cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, đảm bảo tất cả cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong trường đều được tham dự tập huấn.
- Triển khai thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.
- Tuyên truyền phổ biến tầm quan trọng của chuyên đề tới cha mẹ và cộng đồng.
- Kiểm tra và hỗ trợ việc thực hiện chuyên đề của lớp điểm.
- Tổ chức Hội thi về xây dựng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Hình thức tổ chức Hội thi cụ thể:
- Nhà trường ghi hình ảnh và lưu trữ về môi trường bên trong và ngoài nhóm lớp, hình ảnh tổ chức các hoạt động trên lớp, qua thao giảng chủ đề “ lấy trẻ làm trung tâm”
- Tổ chức hội thi  “lấy trẻ làm trung tâm” vào tháng 4/2018. Tại cơ sở
- Tham gia hội thi “Xây dựng lấy trẻ làm trung tâm” tổ chức tại Sở.
2.2. Đối với giáo viên
   - Xây dựng kế hoạch giáo dục cho trẻ theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm theo chương trình giáo dục mầm non.
  - Lựa chọn và xây dựng các nội dung giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể của lớp.
  - Xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, an toàn cho trẻ hoạt động.
  - Đổi mới phương pháp giáo dục, hình thức tổ chức các hoạt động theo chương trình giáo dục mầm non. Tích cực, sáng tạo trong việc lồng ghép vận dụng các phương pháp cho trẻ phù hợp với từng chủ đề.
  - Kết hợp việc tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi với các hoạt động ngoại khóa cho trẻ.
  - Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về tầm quan trọng của chuyên đề, nội dung thực hiện chuyên đề. Thu hút được sự quan tâm của phụ huynh đối với lớp, nhà trường. Phụ huynh quan tâm kết hợp cùng với giáo viên trong việc rèn luyện giúp trẻ phát triển, đóng góp công sức, kinh phí đầu tư mua sắm thêm thiết bị, dụng cụ, đồ chơi cho trẻ và tham gia tốt hội thi.
3. Năm học 2018-2019
3.1 Đối với nhà trư­­ờng
- Kiểm tra, hỗ trợ việc thực hiện chuyên đề
- Hoàn thiện mô hình các lớp điểm, tổng kết và có kế hoạch nhân rộng mô hình lớp điểm về chuyên đề trong toàn trường.
- Xây dựng các tiêu chí đánh giá, báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề.
- Báo cáo, đánh giá kết quả triển khai chuyên đề trong năm học, gửi về Phòng GDĐTcùng thời điểm báo cáo tổng kết năm học.
3.2. Đối với giáo viên
 - Xây dựng kế hoạch giáo dục cho trẻ theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm theo chương trình giáo dục mầm non.
         - Lựa chọn và xây dựng các nội dung giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể của lớp.
- Xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, an toàn cho trẻ hoạt động.
  - Đổi mới phương pháp giáo dục, hình thức tổ chức các hoạt động theo chương trình giáo dục mầm non. Tích cực, sáng tạo trong việc lồng ghép vận dụng các phương pháp cho trẻ phù hợp với từng chủ đề.
     - Kết hợp việc tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi với các hoạt động khác cho trẻ.
     - Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về tầm quan trọng của chuyên đề, nội dung thực hiện chuyên đề. Thu hút được sự quan tâm của phụ huynh đối với lớp, nhà trường. Phụ huynh quan tâm kết hợp cùng với giáo viên trong việc rèn luyện giúp trẻ phát triển, đóng góp công sức, kinh phí đầu tư mua sắm thêm thiết bị, dụng cụ, đồ chơi cho trẻ.
4. Năm học 2019-2020
4.1 Đối với nhà trư­­ờng
- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện chuyên đề trong các nhóm lớp.
- Tổng kết rút kinh nghiệm. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề giai đoạn 2016-2020 và gửi về Phòng GDĐT.
- Hoàn thiện mô hình điểm và có kế hoạch nhân rộng mô hình điểm về chuyên đề.
5. BIỆN  PHÁP THỰC HIỆN
        - Nhà trư­­ờng xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm
       - Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện chuyên đề nhân rộng ra toàn trường.
       - Triển khai nội dung thực hiện chuyên đề cho giáo viên
      - Bồi dưỡng chuyên môn chuyên đề cho đội ngũ giáo viên, xây dựng tiết dạy mẫu, tổ chức sinh hoạt chuyên môn hàng tuần.
     - Tổ chức tốt hoạt động thường xuyên, các hoạt động khác phù hợp với độ tuổi và cảm nhận, hứng thú của trẻ.
     - Xây dựng môi tr­­ường hoạt động phù hợp .
     - Làm đồ dùng đồ chơi phục vụ chuyên đề.
     - Khuyến khích tạo điều kiện cho giáo viên học bồi d­ưỡng chuyên môn.
     - Tổ chức cho giáo viên tham quan học tập kinh nghiệm ở các đơn vị điển hình thực hiện tốt chuyên đề.
     - Tăng cường công tác tham m­­ưu với các cấp lãnh đạo đầu ­­thêm trang thiết bị phục vụ cho việc thực hiện chuyên đề.

     Trên đây là kế hoạch “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020 của trường Mầm non Thanh An./.


                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                    Trần Thanh Huệ

Điện thoại

 • Phòng tiếp đón
  ( 0274) 3584988
 • Phòng hiệu trưởng
  ( 0274) 3530126
 • Trường Mầm non Thanh An
  ( 0274) 3530126

Thư viện ảnh

Kho video

thuvienso

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập4
 • Hôm nay168
 • Tháng hiện tại11,997
 • Tổng lượt truy cập458,985
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây