BÁO CÁO KẾT QUẢ 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

Thứ năm - 20/06/2019 14:34
    PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON THANH AN               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      Số:  11/ BC-MNTA                                 
Thanh an, ngày  18 tháng 6  năm 2019

                        

              BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN 3 CÔNG KHAI
                      THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT
                                      Năm học 2018-2019          Căn cứ Thông tư số 36/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành Quy chế thực hiện 3 công khai đối với cơ sở giáo dục hệ thống  giáo dục quốc dân;
         Căn cứ công văn số 114/PGDĐT –TCCB, ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng Về việc thực hiện công tác  công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT hè 2019 và chuẩn bị năm học 2019-2020;.
         Trường Mầm non Thanh An thực hiện những nội dung  sau: 
I. Báo cáo kết quả thực hiện trong năm 2018-2019
1. Về nội dung công khai
Trường đã thực hiện công khai theo các biểu mẫu quy định và niêm yết để mọi người biết và theo dõi dám sát kể cả thông báo cho Hội đồng sư phạm giáo viên nắm nội dung này.
Tiếp tục duy trì và củng cố kết quả về trường chuẩn Quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục đạt được.
Trong năm học 2018-2019, không có đơn thư thắc mắc về nội dung mà trường đã công khai của phụ huynh kể cả đội ngũ giáo viên.
2. Hình thức công khai
Thực hiện công khai tại bảng thông báo của nhà trường, trang web của đơn vị và trong đại hội phụ huynh học sinh, Hội nghị cán bộ viên chức.
Nhận xét đánh giá: Nhà trường có tiến hành thực hiện 3 công khai theo Thông tư 36/2017 của Bộ GDĐT quy định. Nội dung công khai có theo mẫu hướng dẫn. Qua đây giúp cho phụ huynh biết được chất lượng giáo dục, tình hình cơ sở vật chất của nhà trường đồng thời góp phần tạo niềm tin trong công tác giáo dục của trường.
3. Kết quả thực hiện công khai
3.1.Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
- Cam kết chất lượng giáo dục (Đính kèm biểu mẫu 01)
- Chất lượng nuôi dưỡng (Đính kèm biểu mẫu 02).
- Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn Quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian.
Nhà trường hàng năm đều căn cứ vào Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.
Trong năm học 2018-2019, nhà trường thực hiện phấn đấu đạt các chỉ tiêu và lưu giữ minh chứng theo 5 tiêu chuẩn quy định; tiếp tục phấn đấu năm học 2019-2020 đạt kiểm định chất lượng giáo dục từ mức 2 trở lênvà công nhận lại trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
3.2.Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: 
- Về cơ sở vật chất (Đính kèm biểu mẫu 03).
- Vể đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên (Đính kèm biểu mẫu 04).
3.3.Công khai thu, chi tài chính: 
- Tình hình tài chính tại đơn vị: đảm bảo thu- chi theo quy định.
- Đơn vị thực hiện thu học phí đảm bảo theo quy định.
- Các khoản khác theo năm học: lương, phụ cấp, công tác bồi dưỡng chuyên môn, chi các hoạt động của học sinh…thực hiện thu-chi  đầy đủ rỏ ràng đảm bảo theo quy định.
- Chính sách về trợ cấp và miễn giảm học phí cho trẻ: thực hiện đúng theo quy định .
- Kết quả kiểm toán: đơn vị  được Phòng giáo dục kiểm tra chuyên đề vào tháng 12/2018 (Đính kèm kết quả kiểm tra của PGD)
II. Chỉ đạo thực hiện năm học 2019-2020
Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển sinh trẻ ở cấp học mầm non năm học 2019-2020  theo Kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng số 19/KH-PGDĐT, ngày 29/5/2019 và để đảm bảo đến toàn thể phụ huynh nắm đầy đủ thông tin yêu cầu của đơn vị, nhà trường thực hiện công tác thu- chi, tuyển sinh trẻ theo đúng quy định của Phòng giáo dục quy định và 3 công khai tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT:
+ Bảng niêm yết trước cổng.
+ Bảng thông báo của nhà trường.
+ Trên trang Wes của nhà trường.
+ Công khai phu huynh trong Hội nghị đầu năm học.
+ Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 (trình) lãnh đạo đạo địa phương…
(đính kèm mẫu quy định tại TT 36)
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Quy chế 3 công khai năm học 2018-2019 của trường Mầm non Thanh An và công tác thực hiện trong năm học mới 2019-2020./.

Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG
- PGDĐT (b/c);                                                                              (đã ký)
- Lưu: VT.


                                                                          Trần Thanh Huệ


                                                                                               Biểu mẫu 01

PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG MN THANH AN                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
   
 
 


                                  THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non,
                            Năm học 2018 - 2019
(Theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2017 ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo quốc dân)
 
STT Nội dung Nhà trẻ Mu giáo
I Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được 70-80% Kcalo/Ngày 60-70% Kcalo/Ngày
II Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện Chương trình GDMN Thông Tư 28/2018/TTBGDĐT Chương trình GDMN Thông Tư 28/2018/TTBGDĐT
III Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển   Đạt 75% chỉ số bình thường -Nhận thức: 91.63%
-Ngôn ngữ: 91.63%
-Thẩm mỹ: 95.61%
-Thể chất: 95.61%
-TC-XH: 98.80%
IV Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở Giáo dục Mầm non    
 
                                    Thanh an,  ngày 20 tháng 06 năm 2019
              Thủ trưởng đơn vị
(            Ký tên và đóng dấu)
 
            
                                                                                                          
                                                                                   Biểu mẫu 02

   PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           TRƯỜNG MN THANH AN                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
   

                                  THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế
                              Năm học 2018-2019
(Theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2017 ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo quốc dân)
 
STT Nội dung Tổng số trẻ em Nhà trẻ Mẫu giáo
3-12 tháng tuổi 13-24 tháng tuổi 25-36 tháng tuổi 3-4 tuổi 4-5 tuổi 5-6
 tuổi
I Tổng số trẻ em  251  0  0 13   67  61 110 
1 Số trẻ em nhóm ghép 0 0 0 0 0 0 0
2 Số trẻ em học 1 buổi/ngày 0 0 0 0 0 0 0
3 Số trẻ em học 2 buổi/ngày  251  0  0 13   67  61 110 
4 Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập  0  0  0  0
II Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú  251  0  0 13   67  61 110 
III Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe              
IV Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng  251  0  0 13   67  61 110 
V Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em ( Đợt 19/2018)              
1 Số trẻ cân nặng bình thường 206     10   51  42 64 
2 Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 2         2  
3 Số trẻ có chiều cao bình thường 239      12  64   57 106 
4 Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi 12     3 4  4
5 Số trẻ thừa cân béo phì 31     0 6 6 19
VI Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục  251  0  0 13  67  61 110 
1 Chương trình giáo dục nhà trẻ  13  0  0 13  0  0
2 Chương trình giáo dục mẫu giáo  237  0  0 0  67  61 110 
                                                                               Thanh an, ngày 20 tháng 06 năm 2019
                                                                                              Thủ trưởng đơn vị
   
                                                                                                   Biểu mẫu 03
   PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRƯỜNG MN THANH AN                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
   

                                       THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non
                                Năm học 2018-2019
 (Theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2017 ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo quốc dân)
 
STT Nội dung Số lượng Bình quân
I Tổng số phòng 14 Số m2/trẻ em
II Loại phòng học   -
1 Phòng học kiên cố 14 -
2 Phòng học bán kiên cố 0 -
3 Phòng học tạm 0 -
4 Phòng học nhờ 0 -
III Số điểm trường 1 -
IV Tổng diện tích đất toàn trường (m2) 9950 (m2)  
V Tổng diện tích sân chơi (m2) 1351 (m2)  
VI Tổng diện tích một số loại phòng 2964.5 (m2)  
1 Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) 146.2 (m2) 1.5/trẻ em 
2 Diện tích phòng ngủ (m2) 146.2 (m2)  
3 Diện tích phòng vệ sinh (m2) 40 (m2)  
4 Diện tích hiên chơi (m2) 44.8 (m2)  
5 Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) 127 (m2)  
6 Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) 127 (m2)  
7 Diện tích nhà bếp và kho (m2)  317.8  (m2)  
VII Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)  342bộ/9lớp Số bộ/nhóm (lớp)
1 Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định 38-40 bộ/ lớp 3-5 tuổi 
2 Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định 0  

 
     


 
     
VIII Tổng số đồ chơi ngoài trời 22 Số bộ/sân chơi (trường)
IX Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) 28 14 Máy tín, 14 ti vi/ 14 nhóm lớp
X Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)   Số thiết bị/nhóm (lớp)
1    
 
    Số lượng(m2)
XI Nhà v sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/trẻ em
  Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh*  x  0  x  0 0.5-1m2/trẻ em
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh*          
             

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)
 
    Không
XII Nguồn nước sinh hot hợp vệ sinh x   
XIII Nguồn đin (lưới, phát điện riêng)  x  
XIV Kết nối internet  x  
XV Trang thông tin đin tử (website) của cơ sở giáo dục x   
XVI Tường rào xây x   
.. ....    
 
  Thanh an, ngày 20 tháng 06  năm 2019
               Thủ trưởng đơn vị


 

                                                                              
                                                                                                  Biểu mẫu 04

PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG MN THANH AN                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
   

                                           THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm      non, năm học 2018-2019
(Theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2017 ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo quốc dân)
 
STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH TC Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng II Tốt Khá Đạt Chưa đạt
  Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên  33     6 15 4 8 5 10 6 0 17 4 0
I Giáo viên  18      5    5  9 0 14  0
1 Nhà trẻ 1              1     1    
2 Mu giáo 17      4 5   5  8  0  13 4
II Cán bộ quản lý 3                           
1 Hiu trưởng 1      1              1    
2 Phó hiu trưởng 2      1        1    2    
III Nhân viên 12           3  9              
1 Nhân viên
Văn Thư
1         1                
2 Nhân viên
Kế toán
1         1                
3 Thủ quỹ 0         0                
4 Nhân viên Y tế 1         1                
5 Nhân viên khác 9         1 8              
.. ..                            
 
  Thanh an, ngày 20 tháng 06 năm 2019
            Thủ trưởng đơn vị


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Nhà trẻ

Sáng
 • Cháo tôm tươi, thịt heo, khoai tây, cà rốt, nấm bào ngư
 • Sữa bột Net sure Grow plus IQ
Trưa
 • Cơm trắng mềm
 • Canh: canh bắp cải, thịt heo, tôm khô
 • Mặn: Xíu mại sốt cà chua
Xế
 • Trái Bom
Chiều
 • Bánh canh gà, cà rốt, su su, nấm bào ngư

Mẫu giáo

Sáng
 • Cháo tôm tươi, thịt heo, khoai tây, cà rốt, nấm bào ngư
 • Sữa bột Net sure Grow plus IQ
Trưa
 • Cơm trắng mềm
 • Canh: canh bắp cải, thịt heo, tôm khô
 • Mặn: Xíu mại sốt cà chua
 • Xào: Rau muống xào tỏi
Xế
 • Trái Bom
Chiều
 • Bánh canh gà, cà rốt, su su, nấm bào ngư
 

Liên kết hữu ích

Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
violympic
Bộ Giáo dục & Đào tạo

Điện thoại

 • Phòng tiếp đón
  ( 0274) 3584988
 • Phòng hiệu trưởng
  ( 0274) 3530126
 • Trường Mầm non Thanh An
  ( 0274) 3530126

Thư viện ảnh

Kho video

thuvienso

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập4
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm3
 • Hôm nay409
 • Tháng hiện tại11,420
 • Tổng lượt truy cập309,371
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây